Kognitívna veda je nový interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom mysle a povahou inteligentného správania. Impulzy pre vznik odboru vyšli z psychológie, informatiky, lingvistiky, neuro vedy, antropológie a filozofie. Cieľom kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém, ktoré sa etablovali v kognitívnej vede: mentálne procesy a reprezentácia, percepcia, neurovedy a konekcionizmus, pamäť, učenie usudzovanie, komunikácia a jazyk, vedomá a nevedomá myseľ. Jednotiacim pohľadom je hľadanie výpočtových modelov skúmaných fenoménov. Doplnkom k prednáškam budú semináre venované diskusiám, demonštráciám a psychologickým experimentom.