Kognitívna veda

letný semester 2002/03


Lektor: RNDr. Martin Takáč, Ústav informatiky, miestnosť I-34, martin.takac@fmph.uniba.sk
Rozsah: 1 semester 2/2, utorok 8:10 akvárium II (prednáška), 9:50 akvárium I (seminár)
Kód: M-INCU15
Kredity: 6
Prerekvizity: M-INCU01 (Úvod do umelej inteligencie)

Obsah

Kognitívna veda je nový interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom mysle a povahou inteligentného správania. Impulzy pre vznik odboru vyšli z psychológie, informatiky, lingvistiky, neurovedy, antropológie a filozofie. Cieľom kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém, ktoré sa etablovali v kognitívnej vede. Doplnkom k prednáškam budú semináre venované diskusiám, demonštráciám a psychologickým experimentom.

Prednášky

Témy
 1. Čo je to kognitívna veda
 2. Mentálne procesy a reprezentácia
 3. Percepcia, videnie
 4. Neurovedy, konekcionizmus
 5. Pamäť, učenie
 6. Usudzovanie
 7. Komunikácia
 8. Vedomá a nevedomá myseľ
Predbežný časový rozvrh
 1. Čo je to kognitívna veda (11. 2.)
 2. Mentálne procesy a reprezentácia, konceptuálne priestory (18. 2.)
 3. 25. 2.  prednáška nebude (som odcestovaný)
 4. Percepcia I: Marrov výpočtový prístup k videniu (4. 3.)
 5. Percepcia II.: Farebné videnie, sluch, čuch, chuť, hmat, teplo, chlad (11. 3.)
 6. Pamäť a konekcionizmus  (18. 3.)
 7. Komunikácia I.: typy komunikačných systémov; fonológia (25. 3.)
 8. Komunikácia II.: syntax, sémantika; modelovanie vzniku jazykových fenoménov (1. 4.)
 9. Učenie: posilňovanie asociácií, induktívna inferencia, konceptualizácia (8. 4.)
 10. Usudzovanie: dedukcia, indukcia, mentálne modely, tvorivosť (15. 4.)
 11. 22. 4.  prednáška nebude (veľkonočné voľno)
 12. Vedomá a nevedomá myseľ (29. 4.)
 13. ... (téma bude doplnená) (6. 5.)
 14. ... (téma bude doplnená) (13. 5.)

Seminár

2003: Neurovedy

Program: Spoločné štúdium knihy F. Koukolík: Lidský mozek: funkční systémy, norma a poruchy, Portál, Praha, 2000.

Ťažiskom je prezentácia referátu na seminári. Písomným výstupom je krátka anotácia referátu so zhrnutím hlavných myšlienok.
Rozsah: cca 1-2 str.
Formát: preferovaný je html, ale môže byť aj txt, rtf, ps, alebo pdf.
Spôsob odovzdania: e-mailom.
Termín: minimálne 3 dni pred termínom ústnej skúšky, na ktorý chce uchádzač prísť. Odovzdaná anotácia je podmienkou na pripustenie ku skúške.
Predbežný časový rozvrh

 1. Lachová: Úvod do neuroanatómie a neurofyziológie, základné pojmy (18. 2.)
 2. 25. 2.  seminár nebude (som odcestovaný)
 3. Hamaj: Zrakové poznávanie a agnózia (4. 3.)
 4. Sluchové a taktilné poznávanie a agnózia (11. 3.)
 5. Hitka: Pamäť a amnézie  (18. 3.)
 6. Jazyk, reč a afázie (25. 3.)
 7. Hybnosť, praxie a apraxie(1. 4.)
 8. Gardoň: Vedomie, pozornosť, opomínanie (8. 4.)
 9. Funkčné systémy čelových lalokov(15. 4.)
 10. 22. 4.  prednáška nebude (veľkonočné voľno)
 11. Emócie (29. 4.)
 12. Evolučná perspektíva, vzťah mozgu a sebauvedomenia (6. 5.)
 13. ...(téma bude doplnená) (13. 5.)

Semináre z minulých rokov:

Hodnotenie

seminár 50 %: prednesenie referátu + odovzdanie písomnej anotácie, aktívna účasť na seminároch

prednášky 50%: ústna skúška z toho, čo bude odprednášané (sylaby ku skúške sú tu)

Odporúčaná literatúra a linky

Dátum poslednej modifikácie: 17. 2. 2003