Základné vlastnosti hypotetického odvodzovania. Uvažovanie o typických prípadoch a hierarchiách (defaultové teórie; dedenie v hierarchických sieťach). Generalizácia a vysvetľovanie (indukcia, abdukcia). Sémantická charakterizácia hypotetickej infer encie a sémantiky negácie v logickom programovaní. Revízie. Autoreflexia a metausudzovanie. Vyvažovanie vyjadrovacej sily a výpočtovej efektívnosti. Usudzovanie pri limitovaných zdrojoch.